28/01/2017

GIỚI THIỆU

Hình thành & phát triển

Năm 2000, Công ty C-Pharmachem ban đầu thành lập chỉ với đội ngũ nhân sự tổng cộng 4 thành viên then chốt.

Năm 2017, chúng tôi đã phát triển đội ngũ đông đảo bao gồm 70 thành viên chính thức và hơn 20 nhân viên thời vụ.

Các cột mốc sự kiện đáng nhớ

Bộ phận Pet food (thú y và chăm sóc thú cưng) của chúng tôi bắt đầu thành lập vào năm 2017, góp phần đa dạng hóa thị trường các sản phẩm cao cấp đáp ứng đúng nhu cầu tiêu dùng của người Việt Nam hiện nay.

What is the definition of understanding Male sex enhancement capsules how to eat Girth exercise Erectile dysfunction at 66 Erect on demand reviews Any non prescription ed pills really work How much pycnogenol for ed Best sex for her Animals with boners Hims shampoo reviews What is the generic name for viagra Mayan male enhancement Erect on demand scam Sexual assault and mental health Most powerful supplements