04/05/2021

LON 85G (MOUSSE)

  1. SIMBA MOUSSE WITH VEAL AND KIDNEY

Thịt và dẫn xuất từ thịt (thịt bê 6.5%, cật 4.5%), ngũ cốc

Hướng dẫn xử dụng
Mèo kích thước trung bình, cho ăn 400gr chia thành nhiều bữa. Cho ăn ở nhiệt độ phòng hoặc ấm. Bảo quản lạnh sau khi mở nhưng đừng để sản phẩm quá lạnh. Luôn có sẵn nước sạch cho vật nuôi

2. SIMBA MOUSSE WITH TUNA AND OCEAN FISH

Cá và các dẫn xuất từ cá (cá ngừ 7%, cá biển 7%), ngũ cốc

Hướng dẫn xử dụng
Mèo kích thước trung bình, cho ăn 400gr chia thành nhiều bữa. Cho ăn ở nhiệt độ phòng hoặc ấm. Bảo quản lạnh sau khi mở nhưng đừng để sản phẩm quá lạnh. Luôn có sẵn nước sạch cho vật nuôi

3. SIMBA MOUSSE WITH SALMON AND SHRIMP

Cá và các dẫn xuất từ cá (cá hồi 7%, tôm 7%), ngũ cốc

Hướng dẫn xử dụng
Mèo kích thước trung bình, cho ăn 400gr chia thành nhiều bữa. Cho ăn ở nhiệt độ phòng hoặc ấm. Bảo quản lạnh sau khi mở nhưng đừng để sản phẩm quá lạnh. Luôn có sẵn nước sạch cho vật nuôi

4. SIMBA MOUSSE WITH CHICKEN AND TURKEY

Thịt và các dẫn xuất từ thịt (thịt gà 20%, gà tây 10%), ngũ cốc

Hướng dẫn xử dụng
Mèo kích thước trung bình, cho ăn 400gr chia thành nhiều bữa. Cho ăn ở nhiệt độ phòng hoặc ấm. Bảo quản lạnh sau khi mở nhưng đừng để sản phẩm quá lạnh. Luôn có sẵn nước sạch cho vật nuôi

5. SIMBA MOUSSE WITH HEART AND CHICKEN LIVER

Thịt và các dẫn xuất từ thịt (tim 6.5%, gan gà 4.5%), ngũ cốc

Hướng dẫn xử dụng
Mèo kích thước trung bình, cho ăn 400gr chia thành nhiều bữa. Cho ăn ở nhiệt độ phòng hoặc ấm. Bảo quản lạnh sau khi mở nhưng đừng để sản phẩm quá lạnh. Luôn có sẵn nước sạch cho vật nuôi

What is the definition of understanding Male sex enhancement capsules how to eat Girth exercise Erectile dysfunction at 66 Erect on demand reviews Any non prescription ed pills really work How much pycnogenol for ed Best sex for her Animals with boners Hims shampoo reviews What is the generic name for viagra Mayan male enhancement Erect on demand scam Sexual assault and mental health Most powerful supplements